KAKOVOST

Tiskanih vezij

INTECTIV je že od leta 1973 največji proizvajalec tiskanih vezij v Sloveniji. V svojo strategijo je zapisal tako skrb za kakovost svojih izdelkov, kot tudi skrb za zdravo okolje. S tem namenom smo že leta 1997 pridobili certifikat sistemov vodenja kakovosti ISO 9001 ter certifikat sistemov ravnanja z okoljem ISO 14001 leta 2007.

V letu 2024 pa smo pridobili certifikat EN 9100:2018 (tehnično ekvivalenten s standardom AS9100D in JISQ9100:2016), sistem vodenja kakovosti – Zahteve za letalsko, vesoljsko in obrambno industrijo.

Podjetje ima UL certifikat (UL številka E79481), v skladu s standardoma UL 796 (standard za PCB-je) in UL 94 (standard za testiranje vnetljivosti). UL certifikat našim kupcem zagotavlja kakovost in varnost produkta!

V podjetju imamo lasten kemijski laboratorij, za določene analize pa uporabljamo tudi zunanje certificirane izvajalce. V skladu z zahtevami kupca lahko v našem fizikalnem laboratoriju preverimo fizikalne in merske lastnosti plošč ter o tem izdelamo različna poročila.

Sledljivost vseh postopkov v podjetju je dokumentirana in zagotovljena preko sistema kakovosti.

POLITIKA DO KAKOVOSTI IN OKOLJA PODJETJA

Naše podjetje že 50 let sledi glavnim strategijam stalnih izboljšav, kakovosti izdelkov ter čistega okolja. Z inovativnimi rešitvami postavljamo
nove standarde in premikamo meje mogočega, spodbujajoč napredek elektronske in elektro industrije tako na domačem kot na mednarodnih
trgih. Zanesljivo podpiramo naše kupce in sledimo naraščajočim zahtevam s stalnim napredovanjem v kakovosti.
Z lastnim znanjem, fleksibilnostjo, učinkovitostjo in z vlaganji v razvoj si prizadevamo za vodilno pozicijo na evropskem trgu. Naša specializacija
je proizvodnja prototipnih in večplastnih tiskanih vezij, izdelanih po najvišjih standardih za letalsko in vesoljsko industrijo. S tem aktivno
soustvarjamo evropsko astronavtiko.

Vsak zaposleni v podjetju je ključni del sistema kakovosti, zato se bo vsak posameznik zavzemal za:

 • Spoznavanje, razumevanje in izpolnjevanje pričakovanj sodelavcev in kupcev glede kakovosti izdelkov in storitev.
 • Odkrivanje in odpravljanje virov napak ter odstopanj, ki se pojavljajo v postopkih in procesih.
 • Sodelovanje pri načrtovanju in uvajanju stalnega izboljšanja kakovosti in okolja v korist celotnega podjetja.
 • Izvajanje dela z etičnostjo ter spodbujanje etičnega ravnanja med sodelavci.
 • Zavedanje lastnega prispevka k skladnosti izdelkov, storitev ter varnosti izdelka.
 • Zavedanje pomembnosti dokumentiranih informacij in dokumentiranja sprememb.

Vodstveni delavci v podjetju nosijo odgovornost za uveljavljanje in izvajanje politike kakovosti. To vključuje naslednje naloge:

 • Seznanjanje sodelavcev s politiko kakovosti, njeno razširjanje ter določanje odgovornosti in pooblastil posameznikov.
 • Vpeljava in vzdrževanje sistema vodenja kakovosti ter upravljanja z okoljem.
 • Spremljanje in izboljševanje razumevanja potreb in pričakovanj kupcev ter drugih relevantnih zainteresiranih strani.
 • Spremljanje in izboljševanje doseganja zahtev kupcev in drugih relevantnih zainteresiranih strani.
 • Zavedanje lastnega prispevka k skladnosti izdelkov in storitev ter varnosti izdelka.
 • Identifikacija možnih virov napak in izboljševanje delovanja procesov.
 • Načrtovanje, vpeljava in vzdrževanje programov za izboljšanje kakovosti izdelkov, storitev ter urejenosti okolja.
 • Razvoj sistema zagotavljanja kakovosti v sodelovanju z dobavitelji in drugimi poslovnimi partnerji.
 • Skrb za ažurno in strokovno obvladovanje relevantnih dokumentiranih informacij.
 • Zagotavljanje usposabljanja in neprekinjenega izobraževanja sodelavcev za dosego ciljev organizacije.
 • Spodbujanje racionalne rabe surovin, materialov in energije.
 • Spoštovanje okoljske zakonodaje pri opravljanju dela.
 • Etiko ravnanja ter spodbujanje etičnega ravnanja med sodelavci.
 • Izpolnjevalo zahteve in pričakovanja naših kupcev in lastnikov.
 • Izpolnjevalo zahteve in pričakovanja ostalih relevantnih zainteresiranih strani, s katerimi smo sklenili sporazume glede zagotavljanja
  medsebojnega izpolnjevanja zavez glede kakovosti in okoljskih zavez.
 • Sledilo preventivnim ukrepom za preprečevanje onesnaževanja ter izpolnjevanju zakonodajnih zahtev in regulativ s področja okolja.
 • Vlagalo v znanje, razvoj in zaupanje ter verjelo v napredek družbe in posameznika.

Kranj, 15.05.2023

Direktor podjetja
Matjaž Levar

Politika do kakovosti in okolja podjetja

Prenesi PDF

Prenesi

RAVNANJE

Z okoljem

Sistem ravnanja z okoljem v podjetju zajema celovito obvladovanje okoljskih vidikov proizvodnje. Obsega preprečevanje onesnaževanja, odzivanje na pričakovanja in zahteve zainteresiranih strani, izpolnjevanje okoljskih zakonskih zahtev in druge okoljske zahteve na katere smo pristali.

Z ISO 14001 učinkovito obvladujemo tudi tveganja in priložnosti, povezanih z okoljem.

Proizvodni postopki so optimizirani z namenom varčevanja z vodo in energijo. Hladilne vode zbiramo in jih kasneje v proizvodnji ponovno uporabimo. Odpadne vode in koncentrate kopeli kemičnega bakra očistimo za okolje škodljivih komponent EDTA. Odpadne koncentrate, ki jih vsebujejo raztopljeni fotorezist in fotospajkalno kritino, obdelamo na posebni čistilni napravi. Škodljive organske snovi, ki se pri tem izločijo, pošljemo na sežig. Na glavni čistilni napravi uporabljamo sulfidni postopek obarjanja težkih kovin, ki zagotavlja bistveno nižjo preostalo koncentracijo težkih kovin v iztočni vodi od zakonsko dovoljene. Odpadni galvanski mulj, ki nastane kot stranski produkt čiščenja vode, pošljemo na metalurško predelavo. Kovine iz galvanskega mulja se lahko ponovno uporabijo in ne onesnažujejo okolja. Zrak, ki izhaja iz odsesavanja iz strojev in galvanskih linij iz proizvodnje, očistimo škodljivih kemikalij na sentralnem čistilnem sistemu odpadnega zraka, tako da izpuščeni zrak ne onesnažuje okolja.

Pri planiranju in izvajanju proizvodnih procesov stremimo k čim manši porabi energije in vode.

Za zmanjševanje nastajanja odpadkov in škodljivih vplivov na okolje imamo izdelan Načrt gospodarjenja z odpadki. Odpadke obvladujemo po vrstah, količinah in virih nastajanja. V načrt gospodarjenja z odpadki vključujemo obstoječe in predvidene tehnične, organizacijske in druge ukrepe za  zmanjševanje nastajanja odpadkov in škodljivih vplivov na okolje in zdravje ljudi.

Proizvodni procesi in materiali so skladni z UL direktivo (UL št.E79481). Nadzor nad UL direktivo se izvaja z inšpekcijskim nadzorom in testiranjem v njihovih pooblaščenih laboratorijih. Naši izdelki in proizvodni procesi so skladni tudi z evropskima direktivama RoHS in REACH.

Pri uvajanju novih postopkov in tehnologij nevarne kemikalije in proizvodne postopke nadomeščamo z varnejšimi in manj škodljivimi.

V skrbi do okolja in odpadkov imamo uvedeno brezpapirno poslovanje.

PRIDOBLJENI CERTIFIKATI

V letu 2022 smo pridobili certifikat Družbeno odgovorno podjetje.
Trenutno smo v postopku pridobivanja certifikata AS 9100 s katerim bomo aktivno soustvarjali evropsko astronavtiko.
V letu 2024 pa smo pridobili certifikat EN 9100:2018 ((technically equivalent to AS9100D and JISQ9100:2016): Sistem vodenja kakovosti – Zahteve za letalsko, vesoljsko in obrambno industrijo, Quality Management Systems – Requirements for Aviation, Space and Defense Organizations

Top