SPLOŠNI PRODAJNI POGOJI DRUŽBE INTEC TIV D.O.O

(splošni pogoji prodaje in dobave blaga ter opravljanja storitev)

1.1. Splošni prodajni pogoji urejajo pravna razmerja med prodajalcem INTEC TIV d.o.o., Ljubljanska cesta 24 A, 4000 Kranj, Republika Slovenija, (v nadaljevanju: prodajalec) in kupci plošč tiskanega vezja in izdelkov prodajalca (v nadaljevanju: blago).
1.2. Splošni prodajni pogoji se nanašajo na vsa razmerja, ki se vzpostavljajo med prodajalcem in kupci, razen če prodajalec in kupec glede posameznih pravic oziroma obveznosti izrecno drugače dogovorita, in so del prodajne
pogodbe.
1.3. Veljavni so izključno le dogovori, ki so sklenjeni v pisni obliki. Kot pisna korespondenca se štejejo vsa sporočila preko ustreznih telekomunikacijskih sredstev (fax, elektronska pošta ipd.).
1.4. Ti splošni pogoji imajo prednostni vrstni red pred nakupnimi pogoji kupca, razen če ni pisno izrecno drugače dogovorjeno.
1.5. Splošni prodajni pogoji stopijo v veljavo s potrditvijo naročila s strani prodajalca in so objavljeni na spletni strani www.intectiv.com.

2.1. Vsa dokumentacija (naročila, kupčeve zahteve po izdaji ponudbe ter ponudbe, specifikacije, dokumenti) mora biti posredovana v pisni obliki. Šteje se, da je naročilo izdano v pisni obliki, če je prodajalcu posredovano po pošti, faxu, elektronski obliki.
2.2. Kupec mora naročilo jasno in nedvoumno definirati z vsemi potrebnimi podatki, specifikacijami, tehničnimi zahtevami. Kupec mora ob prvem naročilu in ob vsaki naslednji spremembi dostaviti vso tehnično dokumentacijo in tehnične zahteve za izdelavo blaga (plošč tiskanega vezja). V primeru kupčeve nepopolne dokumentacije mora le-ta na poziv prodajalca dopolniti manjkajočo in neustrezno tehnično dokumentacijo, datumi dobave se v takem primeru ustrezno podaljšajo in se pričnejo šteti od datuma prejema popolne dokumentacije, kar stranki pisno dokumentirata.
2.3. Po prejemu povpraševanja s strani kupca, prodajalec v roku 24 ur izda pisno ponudbo, ki vsebuje količino, prodajno ceno, roke dobave, lokacijo dobave in tehnično specifikacijo glede na kupčeve zahteve.
2.4. V primeru, da kupec poda naročilo na delovni dan do 10 ure se ta dan šteje za prvi dan dobavnega roka. V kolikor kupec poda naročilo po 10 uri se za prvi dan dobavnega roka šteje naslednji delovni dan po oddanem naročilu po 10 uri.
2.5. Veljavnost ponudbe, pripravljene s strani prodajalca, je 30 delovnih dni, če v ponudbi ni določen drugačen rok veljavnosti.
2.6. Prodajalca zavezujejo le ponudbe, dane v pisni obliki.
2.7. S kupčevo potrditvijo prodajalčeve ponudbe v času veljavnosti ponudbe se smatra, da je pogodbeno razmerje vzpostavljeno.
2.8. Naročilo kupca, ponudba prodajalca, kupčeva potrditev ponudbe in ti splošni pogoji sestavljajo pogodbo
med strankama (prodajalcem in kupcem), v kolikor ni pisno drugače določeno.
2.9. Naknadne spremembe in dopolnitve pogodbe so veljavne le, če so podane pisno in sprejete pisno s strani obeh strank.

3.1. Cene, določene v ponudbi prodajalca in potrditvi ponudbe prodajalca s strani kupca, imajo maksimalno veljavnost 1 mesec. Izjema so pogodbe sklenjene na letni ravni, ki imajo veljavnost cene določeno posebej.
3.2. Cene so v DOLARJIH ali EURIH in brez DDV ter FCA prodajalčevo skladišče (Ex Works), razen če se kupec in prodajalec dogovorita drugače.
3.3. V primeru informativnega povpraševanja s strani potencialnega kupca poda prodajalec informativno ponudbo z informativnimi cenami, ki niso zavezujoče narave.
3.4. Po prejemu popolne dokumentacije in naročila s strani kupca poda prodajalec ponudbo s cenami, ki pa so od trenutka, ko kupec potrdi ponudbo, zavezujoče narave in so del sklenjene prodajne pogodbe. Kakršnekoli spremembe s strani kupca ali prodajalca morajo biti pisno dogovorjene, da so veljavne in zavezujoče.
3.5. Prodajalec se zaveže izstaviti račune za plačila, ki so v skladu s sprejeto ponudbo s strani kupca, na naslov, ki je naveden na naročilu in je podlaga sprejete ponudbe, v roku 15 dni od odpreme blaga.
3.6. Rok plačila je 30 dni od datuma prejema računa pri kupcu, če se pogodbeni stranki ne dogovorita drugače.
3.7. Plačila se izvedejo brez odbitka in v valuti, ki je navedena na računu, razen če se stranki dogovorita drugače. Plačilo se šteje za izvedeno, ko prodajalec prejme kupnino na transakcijski račun.
3.8. V primeru, da je kupec v zamudi z dogovorjenim plačilom, ima prodajalec pravico: začasno ustaviti dobavo do poplačila in posledično ustrezno podaljšati roke dobave, zaračunati zakonite zamudne obresti ter vse stroške izterjave, odstopiti od pogodbe.

4.1. Rok izdelave in dobave je določen v ponudbi in teče od:
a) kupčeve potrditve ponudbe oziroma,
b) dneva, ko kupec in prodajalec dokončno uredita in izmenjata vso potrebno dokumentacijo in ko razjasnita vsa odprta tehnična vprašanja, vse navedeno pod točko a in b je evidentirano pisno.
4.2. Prodajalec ima pravico zadržati dobavo, v primeru, da kupec na dan dobave nima poravnanih zapadlih obveznosti do prodajalca.
4.3. V primeru, da prodajalec ne more izpolniti dobave v dogovorjenem roku, o tem nemudoma obvesti kupca in oceni čas zamude dobave ter mu sporoči novi rok dobave.
4.4. V primeru kasnejših zahtev in sprememb s strani kupca se roki dobave ustrezno podaljšajo, ustrezno se spremeni tudi cena iz ponudbe.
4.5. V primeru, da nastanejo zamude izdelave ali/in dobave zaradi višje sile ali zaradi drugih izrednih okoliščin, za katere prodajalec ne more odgovarjati (npr. potres, požar, poplava, zamuda ali zavrnitev pri izdaji uradnih dovoljenj, stavka delavcev, zamuda prodajalčevega dobavitelja, itd.) in so razlogi za tovrstno zamudo ustrezno pisno dokumentirani, se rok izdelave in/ali dobave podaljša za čas trajanja teh razlogov.
4.6. Prodajalec ne prevzema nobenih odgovornosti zaradi zamud, ki nastanejo na strani prevoznikov blaga.

5.1. Prodano blago ostane last prodajalca tudi po izročitvi v posest kupcu in sicer vse dokler kupec ne plača celotne kupnine, morebitnih zaračunanih obresti ter stroškov izterjave. Enako velja tudi, če je kupec blago že dogradil.

6.1. Reklamacija s strani kupca ne zadrži njegovega plačila.
6.2. Prodajalec prevzema odgovornost za blago, ki je proizvedeno v skladu s tehnično dokumentacijo, specifikacijami in pisnimi dogovori s strani kompetentnih oseb pri prodajalcu.
6.3. Kupec lahko reklamacijske zahtevke uveljavlja zaradi:
a) količinske napake – nemudoma, vendar najkasneje v roku 8 dni od dneva prejema blaga s strani kupca
b) poškodovane zapakirane pošiljke – nemudoma ob prevzemu pri prevozniku in o tem pisno obvestiti
prodajalca
c) kakovostne napake – v reklamacijskem roku 6 (šest) mesecev od dobave blaga.
6.4. Kupec mora prijaviti napako prodajalcu v pisni obliki, z natančnim opisom in pozvati prodajalca, da si stvar ogleda in reklamacijski zahtevek analizira.
6.5. V primeru, da se ugotovi, da je reklamacijski zahtevek upravičen, bo prodajalec izvedel vse analize in preglede, da bo ugotovil zakaj je prišlo do napake in skušal ugotovljeno napako odpraviti, kupec pa mora celotno reklamirano blago dostaviti prodajalcu.

7.1. V namene nemotene oskrbe kupca, oskrbe ob želenem času ter vnaprejšnji zagotovitvi cene blaga ob normalnih, standardnih pogojih, ima kupec možnost, da naroči blago za odpoklic. Blago, ki ga kupec naroči za odpoklic se nahaja v prostorih prodajalca in ima garancijsko dobo neobdelanega blaga 12 mesecev od trenutka, ko je blago izdelano/proizvedeno.
7.2. Dobavni rok za odpoklicano blago je 14 dni, razen v primeru, ko stranki dogovorita drugače. Plačila kupec izvede po vsakokratnem prejemu blaga, ki ga je odpoklical pri prodajalcu. Minimalna vrednost odpoklicanega blaga mora biti 100 eur.
7.3. Pogodbeni stranki ob naročilu blaga za odpoklic dogovorita rok, v katerem mora kupec naročeno blago odpoklicati. Maksimalni rok za odpoklic blaga je 1 leto od potrditve naročila s strani kupca razen, če se stranki ne dogovorita drugače. V kolikor kupec v dogovorjenem roku blaga ne odpokliče ga prodajalec pozove k celotnem odpoklicu blaga. V primeru, da se kupec tudi po pozivu k odpoklicu, ne odzove oziroma blaga ne odpokliče in od poziva preteče tri mesece, ima prodajalec vso pravico, da smatra oziroma šteje ne odpoklicani del blaga za prodan in dobavljen kupcu, in na podlagi tega izstavi račun za sorazmerni del ne odpoklicanega blaga.

8.1. Prodajalec ne odgovarja za škodo na blagu, ki bi nastala kupcu kot posledica kupčevih zamud pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti ali kot posledica kupčevih posredovanj nepravičnih in netočnih podatkov, specifikacij, projektov ali katerih koli drugih podatkov in ima pravico zahtevati povračilo vseh morebitnih stroškov, izgub ali škode.
8.2. Kupec sam krije vse stroške, ki nastanejo zaradi nepravilne specifikacije, ki jo posreduje prodajalcu.
8.3. Za škodo, ki ni nastala neposredno na blagu, prodajalec ne odgovarja, zlasti ne za izgubljeni dobiček, in/ali druge premoženjske ali nepremoženjske škode kupca.
8.4. V primeru, da sta stranki dogovorili pogodbeno kazen je kakršna koli dodatna zahteva, plačilo, obveznost iz naslova za katerega je bila dogovorjena pogodbena kazen, izključena.

9.1. Izjemoma lahko kupec odstopi od pogodbe pod pogojem:
a) da je zamuda pri dostavi blaga nerazumno dolga in da kljub dogovorjenemu podaljšanemu roku za izpolnitev obveznost ni izpolnjena.
b) če prodajalec namenoma ali iz hude malomarnosti povzroči, da je dobava blaga nemožna.
9.2. Prodajalec ima pravico do odstopa od pogodbe:
a) če se pojavi dvom o solventnosti kupca in le ta ne predloži zahtevanega finančnega zavarovanja ali v primeru, da je bil nad kupcem uveden stečajni postopek ali postopek prisilne poravnave.
b) če je zaradi višje sile, stavke ali siceršnjih okoliščin, ki jih ni sam povzročil, nezmožen izpolniti pogodbene obveznosti.
9.3. Obvestilo o odstopu mora biti podano z nedvoumno pisno izjavo in poslano na naslov prodajalca INTEC TIV, d.o.o., Ljubljanska cesta 24A, 4000 Kranj.

10.1. V primeru, da po sklenitvi pogodbe nastanejo okoliščine, ki otežujejo izpolnitev obveznosti eni od strank, ali če se zaradi njih ne da doseči namene pogodbe, v obeh primerih pa v tolikšni meri, da pogodba očitno ne ustreza več pričakovanjem pogodbenih strank in bi bilo po splošnem mnenju neupravičeno pričakovati, da se takšna pogodba ohranja v veljavi, lahko stranka, ki ji je izpolnitev otežena, oziroma stranka, ki zaradi spremenjenih okoliščin ne more uresničiti pogodbe, zahteva razvezo pogodbenega razmerja.
10.2. Razveze pogodbenega razmerja ni mogoče zahtevati, če bi morala stranka, ki se na spremenjene okoliščine sklicuje, ob sklenitvi pogodbe te okoliščine upoštevati ali če bi se jim lahko izognila oziroma če bi lahko njihove posledice odklonila. V takem primeru je stranka, ki uveljavlja klavzulo o spremenjenih okoliščinah, odškodninsko odgovorna.
10.3. Stranka, ki zahteva razvezo pogodbe, se ne more sklicevati na spremenjene okoliščine, ki so nastale po izteku roka, določenega za izpolnitev njene obveznosti.
10.4. Pogodba se ne razveže, če druga stranka ponudi ali privoli, da se ustrezni pogoji pravično spremenijo.
10.5. V primeru, da se pogodba razveže, morata stranki druga drugi vrniti ali poravnati vse prejete storitve. Morebitno zmanjšanje vrednosti se v tem primeru upošteva.

11.1. Stranki se zavezujeta, da bosta vse podatke, ki izhajajo iz pogodbene dokumentacije in druge podatke, ki izhajajo iz pogodbenega razmerja ohranjali kot poslovno skrivnost ves čas trajanja pogodbenega razmerja in po prenehanju pogodbenega razmerja.
11.2. Za poslovno skrivnost štejejo skice, sheme, izračuni, formule, navodila, spiski, dopisi, zapisniki, pogodbene listine, in drugi podatki v materializirani in nematerializirani obliki.
11.3. Stranka zaradi kršenja poslovne skrivnosti po tej določbi odškodninsko odgovarja za materialno in nematerialno škodo.
11.4. Stranki lahko le pisno določita izjemo od te določbe.

12.1. Prodajalčeva interna izvedbena dokumentacija, načrti, tehnična dokumentacija, vzorci, katalogi, brošure, ilustracije, gerberji in podobno, je intelektualna lastnina prodajalca in je predmet ustreznih zakonskih določb o reprodukciji in kopiranju, kar pomeni, da jih kupec ne sme uporabljati brez pisnega soglasja prodajalca.
12.2. Pogodbeni stranki sta dolžni varovati podatke pred dostopom tretjih oseb.
12.3. Dokumentacija iz 12.1 točke se hrani izključno pri prodajalcu, v kolikor bi kupec zahteval dokumentacijo iz 12.1. točke jo lahko pridobi proti plačilu v skladu z dogovorom s prodajalcem.

13.1. Prodajalec bo pri vsakem naročilu in izdelavi upošteval vsakokratno tehnično dokumentacijo, ki mu jo dostavi kupec, izvedbeno dokumentacijo, poleg tega pa bo vsako blago v skladu s standardom ISO 9001, ISO 14001 in UL certifikatom ter v skladu z ROHS Direktivi in Uredbo REACH.

14.1. Zaposleni, pogodbeni zastopniki, pogodbeni posredniki prodajalca niso pooblaščeni, da se ustno dogovarjajo drugače, kot je navedeno v te pisnih pogojih ali v samih prodajalčevih ponudbah. Dogovori veljajo samo v pisnih ponudbah, zgolj usten izjave prodajalčevih zastopnikov za prodajalca niso zavezujoče, razen v kolikor niso ti za to izrecno pisno pooblaščeni.

15.1. Kupec mora dobavljeno blago shranjevati pod posebnimi pogoji. Pogoji shranjevanje blaga in čas shranjevanja vplivajo na kvaliteto blaga. Minimalne zahteve shranjevanja so:
a) Temperatura: 20 ̊C (± 5 ̊)
b) Relativna vlažnost: 40% (± 20 %)
15.2. V primeru, da kupec pred uporabo in predelavo blaga ni pravilno shranjeval, prodajalec zavrača kakršnokoli odgovornost in ne priznava oziroma ne prevzema garancijskih zahtevkov.

16.1. Dvanajst mesečni garancijski rok od dneva dobave, prodajalec zagotavlja za blago, ki ga kupec ne vgradi v svoje proizvode oziroma ga kupec ne predela znotraj 12 mesecev od dneva dobave kupcu.

17.1. Kupec se zaveže, da ne bo tretjim osebam odstopil nobene terjatve, ki jo ima do prodajalca brez njegove pisne potrditve. Za pisno potrditev se štejejo tudi vsa sporočila poslana preko te komunikacijskih sredstev.

18.1. Splošni prodajni pogoji veljajo v vseh razmerjih, razen če se stranki predhodno izrecno drugače pisno dogovorita. Stranki se zavzemata za mirno reševanje morebitnih konfliktov med njima. V primeru, da sporazumna rešitev nesoglasij med strankama ne bo mogoča, je za razrešitev spora pristojno sodišče po sedežu prodajalca.
18.2. Pogodbeni stranki za urejanje medsebojnih razmerij določata izključno uporabo prava po sedežu prodajalca.
18.3. Ti splošni pogoji se objavijo na spletni strani družbe in veljajo od 1.8.2017 dalje.

Matjaž Levar
Direktor družbe INTEC TIV, d.o.o.

Splošni prodajni pogoji družbe Intec Tiv d.o.o.

Prenesi PDF

Prenesi

Imate izziv?

Kako vam lahko
v podjetju IntecTIV
pomagamo

Top